БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

   

18.01.2018 жылғы жағдай бойынша орналастырылған акциялардың жалпы санынан 10 және одан артық пайызына ие акционерлер туралы анықтама

Ұстаушының атауы

Қарапайым акциялар

Басымдылығы

бар акциялар

Барлығы акциялар

саны

үлесі

саны

үлесі

"KBI ENERGY"  ЖШС

 926 324

 46,09

 926 324

 43,96

"Қазақстандық коммуналдық жүйелер" ЖШС

 1 057 682

 52,63

 1 057 682

 50,19

 

Жарияланған қарапайым акциялардың саны, дана

 2 011 016

Жарияланған артықшылық берілген акциялардың саны, дана

 96 272

Орналастырылған қарапайым акциялардың көлемі, дана

 2 011 016

Орналастырылған артықшылық берілген акциялардың саны, дана

 96 272

Сатып алынған қарапайым акциялардың саны, дана

 1 278

Сатып алынған артықшылық берілген акциялардың саны, дана

 –

Айналымдағы қарапайым акциялардың саны, дана

 2 009 738

Айналымдағы артықшылық берілген акциялардың саны, дана

 96 272

 

Қарапайым акциялардың сипаттамасы

 Эмитент

 «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ

 Акцияның түрі

 қарапайым

 Шығарылымның мемлекеттік тіркелу күні

 30.04.08

 Тіркеуші

«Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (Алматы)

 Шығарылым валютасы

 KZT

 Номиналды құны

 585,00

 Дивидендті төлеу мерзімділігі

 Қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу және жылдық қорытындысы бойынша олардың көлемі туралы шешім акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен қабылданады.

 Қарапайым акция акционерге дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешкен кезде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімінің негізінде, сонымен қатар ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте оны таратқанда, Қоғамның мүлкіне қатысты Қоғамның таза табысы болған кезде дивидендтерді алу құқығын береді.

  

 Қарапайым акциялардың сипаттам асы

 Эмитент

 «Маңғыстау электртораптық бөлу компаниясы» АҚ

 Акцияның түрі

 Артықшылығы бар

 Шығарылымның мемлекеттік тіркелу күні

 30.04.08

 Тіркеуші

 «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ (Алматы)

 Шығарылым валютасы

 KZT

 Номиналды құны

 585,00

 Дивидендті төлеу мерзімділігі

 Дивидендтің  кепілдемелі жылдық көлемі бір акцияға 58,50 теңгені құрайды.

 Қоғамның артықшылық берілген акциясы оның иесіне төменгі құқықтарды береді:

 1) Жарғының 8.11 т. көрсетілген алдын ала  белгіленген  кепілдендірілген көлемінде акционерлердің, қарапайым акцияларды ұстаушының алдында артықшылығы бар құқығын;

 2) Қоғамды ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте таратқан кезде мүліктің бөлігіне.

 Артықшылық берілген акция акционерге ҚР заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.